Νεα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας

Τον Οκτώβριο του 2015, ολοκληρώθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας», με ανάθεση στην εταιρεία μας από το Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης.

Η μελέτη περιλάμβανε:

  1. Χωροκατανομή των γεωργικών καλλιεργειών στην υπολεκάνη της Κορώνειας, βάση δορυφορικών εικόνων
  2. Αξιολόγηση των διαχρονικών μεταβολών των καλλιεργειών μεταξύ 2006 και 2012.
  3. Εδαφολογικοί προσδιορισμοί και δημιουργία εδαφολογικών χαρτών.
  4. Υπολογισμοί των ετήσιων εισροών νερού, αζώτου και φωσφόρου στην λίμνη Κορώνεια απ' τους χείμαρρους που εκβάλουν στην λίμνη και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.
  5. Υπολογισμός των σημερινών αναγκών σε νερό άρδευσης και του επηρεασμού τους στο υδατικό έλλειμμα της λίμνης. Διερεύνηση 3 εναλλακτικών σεναρίων για εφικτές χρήσεις γης και κατανομή των καλλιεργειών με στόχο την μείωση του υδατικού ελλείμματος της λίμνης.