Η Εταιρεια

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ειδικός εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα για την εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και για τον εντοπισμό των πιέσεων σε αυτό. Μερικά παραδείγματα:

  • Διαστρωματοποιημένης επιλογής σημείων δειγματοληπτικών ελέγχων
  • Χλωριδικής συσχέτισης
  • Ηχητικού προσδιορισμού ειδών πανίδας
  • Τρισδιάστατης προσομοίωσης διασποράς θορύβου
  • Τρισδιάστατης προσομοίωσης διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα και τα νερά κ.ά.

Επίσης η εταιρεία διαθέτει στατιστικά προγράμματα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και λογισμικό βάσεων χωρικά εξαρτημένων δεδομένων και για τη χαρτογραφική τους απόδοση. Μέρος του λογισμικού αυτού έχει παραχθεί από την εταιρεία μας με την ενσωμάτωση υποπρογραμμάτων, κατάλληλων για τις ανάγκες των περιβαλλοντικών μελετών, στο λογισμικό των συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας.

Διαθέτει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά φυτολόγια στην Ελλάδα.