ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

αντικειμενο εργασιων

Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η ανάληψη και η εκπόνηση μελετών δημοσίου και ιδιωτικών έργων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και η σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Ειδικότερα η εταιρεία εκπονεί τις παρακάτω κατηγορίες μελετών

 1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • 1α. 'Eργων μεταφορών
  • 1β. Υδραυλικών και λιμενικών έργων
  • 1γ. Συστημάτων Υποδομής
  • 1δ. Τουριστικών εγκαταστάσεων
  • 1ε. Ιχθυοτροφικών –κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  • 1στ. Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • 1ζ. Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • 1η. Μεταφορών ενέργειας, καυσίμων, χημικών ουσιών
 2. Μελέτες Παρακολούθησης Ειδών & Τύπων Οικοτόπων
 3. Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 4. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 5. Άλλες Περιβαλλοντικές Μελέτες
 6. Μελέτες Επεξεργασίας αποβλήτων
 7. Μελέτες Φυτοτεχνικές & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 8. Μελέτες Υδατοκαλλιεργειών
 9. Γεωργικές μελέτες
 10. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ISO, EMAS, HACCP
 11. Μελέτες Ανάδειξης, ανάπτυξης & αξιοποίησης
 12. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΜελέτεςΜελέτες
 
 

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την ανάληψη μελετών η εταιρεία διαθέτει πτυχίο εταιρείας μελετών του Ν. 3316/2005 στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

Κατηγορία ΠτυχίουΚατ.Τάξη
Χημικές μελέτες και έρευνες 17 Γ
Γεωργικές μελέτες 23 Γ
Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου 25 Γ
Αλιευτικές μελέτες 26 Γ
Περιβαλλοντικές μελέτες 27 Δ