Νεα

νεοι αγροτες

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ. αρ. 8837 Υ.Α. (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016) –πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, σε εφαρμογή της υπ. αρ. 8585 Υ.Α (ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016).

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 17.000 -22.000 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων (άρθρο 5 παρ. α1 και β έως ι της Υπ. Απ. 8585).
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του 2016, να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000€ έως και 100.000€

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης 3-4 έτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Υπ. Απόφασης 8585.


H αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου καθώς και η Υπουργική Απόφαση βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr