Νεα

ΕΟΑ για την ΕΖΔ GR 2540003 & ΖΕΠ GR 2540007

 

Υποβάλλαμε σύμφωνα με την ΔΝΕΜ 1363425/24-10-2016 Σύμβαση που υπογράψαμε με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ), την  Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την ΕΖΔ GR2540003 & ΖΕΠ GR2540007, που εισέρχεται το τμήμα της υφιστάμενης γραμμής υψηλής τάσης 150 kV Σπάρτη Ι- Υ/Σ Μολάοι, που πρόκειται να αναβαθμιστεί. Το τμήμα αυτό ανήκει στις υφιστάμενες ΓΜ 150 kV που πρόκειται να αναβαθμιστούν: "ΓΜ 150 kV Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι- Υ/Σ Σπάρτη Ι, ΓΜ 150 kV Σύστημα – Υ/Σ/ Σπάρτη Ι, ΓΜ 150 kV Σπάρτη Ι- Υ/Σ Μολάοι & Αναδιατάξεις ΓΜ 150 kV Ρουφ-Λάδων, πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι"