Νεα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας

 

Υπογράφηκε η σύμβαση για το πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «Κορφοβούνι»  της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε».