Νεα

Σχέδίια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας

Τον Δεκέμβριο του 2015, έγινε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οριστική παραλαβή της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» στην εκπόνηση της οποίας συμμετείχε η εταιρεία μας σε σύμπραξη και με άλλα γραφεία μελετών.

Τα θεματικά αντικείμενα της εταιρείας μας ήταν: Η επικαιροποίηση και συμπλήρωση του Μητρώου των προστατευόμενων περιοχών, o καθορισμός των τυπο-χαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς στα ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά και παράκτια ύδατα, η αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών νερών καθώς και η επικαιροποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών νερών.