Νεα

Αιτήση Χρηματοδότησης

 

Υπογράψαμε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το οποίο ανατίθεται στη σύμπραξη των εταιρειών «ECO CONSULTANTS S.A. & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.» η μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των μελετών «Εκπόνηση των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000»,που προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών».

To έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ, ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, τόσο σε σχέση με την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ΕΕ, καθώς καλύπτει ποικίλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

To έργο κάνει πράξη την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες σήμερα έχουν ελλιπές καθεστώς προστασίας, απόρροια της απουσίας των σχετικών ΠΔ (το ΠΔ προϋποθέτει την εκ των προτέρων εκπόνηση ΕΠΜ) και των απαραίτητων σχεδίων διαχείρισης αλλά και της απουσίας συστήματος διαχείρισης.

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με εθνική συμμετοχή (ΠΔΕ).

Άμεσο αποτέλεσμα του έργου είναι η συμπλήρωση του σχεδιασμού και η ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.