Νεα

ΑΕΠΟ Υ/Σ Κερασιάς ENEL Θράκη

 

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων υποχρεώνονται να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, οι οποίοι παράγουν απόβλητα, είτε αυτά αναφέρονται στις Αποφάσεις Περιβαλλοντικών Όρων ή προσδιορίζονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Στο ΗΜΑ καταχωρούνται τα είδη των παραγόμενων αποβλήτων με βάση τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ), οι ποσότητες τους καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. Στον τρόπο διαχείρισης για τα ειδικά απόβλητα (όπως λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, κλπ) απαιτείται η αναφορά του αδειοδοτημένου συλλέκτη και μεταφορέα τους, στον οποίο τα παραδίνετε, έχοντας συνάψει με αυτόν ειδική σύμβαση.

Για την αρχική εγγραφή στο ΗΜΑ η τερματική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017. Για την καταχώριση των ετήσιων εκθέσεων παραγωγής αποβλήτων (για τα έτη 2015 και 2016) είναι η 31η Μαΐου 2017. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, αναφέρθηκε ότι η πλατφόρμα εγγραφής θα είναι ανοικτή και μετά τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι το τέλος Μαΐου του 2017, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά προβλήματα που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα.

Από 15-2-2017, θα λειτουργεί και το HELPDESK με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-8653150. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι http://wrm.ypeka.gr.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας συνδράμει στην καταχώρησή σας στο ΗΜΑ.