Πρόγραμμα Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας

 

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και το πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) α) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW στη θέση «Φαντάρος» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε» και β) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1 MW στη θέση «Γραμματικάκι» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε». Στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές σχέδια Διαχείρισης και Προγράμματα Παρακολούθησης για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για τα δύο αιολικά πάρκα.